Mogelijkheden voor provinciale subsidie aan gemeenschapshuizen

Op vrijdag 31 maart is door Provinciale Staten een motie aangenomen voor financiële bijdragen aan structuurversterkende investeringen in kleine kernen.

De tekst van de motie luidt:

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 31 maart 2017

2e Gewijzigde motie 832

             

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag financiële bijdrage structuurversterkende investeringen in kernen

 

             

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 31 maart 2017,

 

gelezen G-17-001 Statenvoorstel Kader Passend wonen in de buurt,

 

Constaterende dat:

-       er in diverse plaatsen in Limburg, zoals o.a. Blitterswijck (gemeente Venray), Beringe (gemeente Peel en Maas) en Beek plannen liggen voor structuurversterkende investeringen in kernen, zoals o.a. in gemeenschapshuizen of soortgelijke accommodaties, waarmee vele doelgroepen en doelen, waaronder bijvoorbeeld sociale structuurversterking (zorg, werk, welzijn), duurzaamheid en cultuur, zullen worden bediend;

-       sommige van deze projecten tevens zelfsturingsprojecten zijn;

 

Overwegende dat:

-       vele van deze projecten momenteel niet (meer) financieel worden ondersteund door de provincie;

-       dit projecten betreffen die veelal van onderop worden geïnitieerd dan wel vormgegeven middels burgerparticipatie;

-       de betreffende gemeenten een groot deel van de investeringsbehoefte meestal zelf voor hun rekening nemen;

 

Van mening zijnde dat:

-       dit soort projecten met o.a. sociale en culturele functies en duurzaamheidsaspecten, maar ook met zelfsturingsprincipes en burgerparticipatie, goed zouden moeten kunnen passen binnen de bestaande provinciale ambities;

 

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:

-       te bezien of dit soort projecten toch mede gefinancierd kunnen worden met provinciale bijdragen, liefst vanuit bestaande kaders, zoals o.a. die voor sociale structuurversterking, investering in kernen dan wel duurzaamheid;

-       ook breder te bezien – bijvoorbeeld vanuit het Treasurybeleid – of er op andere wijze vanuit de provincie een financiële stimulus aan dit soort projecten kan worden gegeven;

-       hierover uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 aan PS te rapporteren middels een notitie dan wel plan van aanpak.

 

En gaan over tot de orde van de dag.

 

 

Andy Rossel      Maud Hermans      Robert Housmans       Pascale Plusquin

GroenLinks       CDA                      PVV                            Partij voor de Dieren

 

 

 

Toelichting:

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om: - te bezien of dit soort projecten toch mede gefinancierd kunnen worden met provinciale bijdragen, liefst vanuit bestaande kaders, zoals o.a. die voor sociale structuurversterking, investering in kernen dan wel duurzaamheid; - ook breder te bezien - bijvoorbeeld vanuit het Treasurybeleid - of er op andere wijze vanuit de provincie een financiële stimulus aan dit soort projecten kan worden gegeven; - hierover uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 aan PS te rapporteren middels een notitie dan wel plan van aanpak