Onze mensen

Het bestuur van Spirato bestaat uit 5 leden waarvan 2 leden reeds vanaf het allereerste begin betrokken zijn bij het steunpunt. Daarnaast kunnen leden van Spirato een beroep doen op de kennis en ervaring van de vrijwillige regioadviseurs. De consulent en coördinator ondersteunen bestuur en regioadviseurs.

Bestuur

Frans Heldens (voorzitter) was jarenlang raadslid en wethouder in de gemeente Beesel, tevens voormalig lid provinciale staten. Frans is lokaal erg verbonden met verenigingen en heeft daarin diverse bestuursfuncties vervuld. “Toen ik gevraagd werd om leiding te geven aan het Steunpunt heb ik daar ‘ja’ op gezegd omdat ik de filosofie van een dergelijke stichting van harte ondersteun”. Frans  weet van de problematiek van de gemeenschapsaccommodaties en wil zich inzetten voor de leefbaarheid en betrokkenheid van de bewoners in de kernen. “Samen maken zij de aantrekkelijkheid van een dorp. Spirato gaat uit van deze kracht van gemeenschappen in dorpen en wijken. Dat betekent dat Spirato vrijwilligers adviseert en ondersteunt om het reservoir aan talenten en capaciteiten te zoeken en te behouden”.

 
Rinus Janssen (secretaris) geboren en getogen in Koningslust voormalig raadslid en wethouder van de toenmalige gemeente Helden waar Leefbaarheid en zelfredzaamheid de belangrijkste onderdelen waren. “Mijn motto is inwoners maken de leefbaarheid, niet de politiek”. Rinus is bestuurslid en medeoprichter van de VKKL, waar Spirato als een zelfstandige vereniging mee is verbonden. “Spirato stimuleert en inspireert bewoners en bestuurders om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leefomgeving waarbij een gemeenschapsvoorziening niet mag ontbreken”. 
 
 
 
 
Joep Kleinen woont in Rimburg, gemeente Landgraaf. Hij heeft 43 jaar bij de gemeentelijke overheid gewerkt. In zijn eigen gemeente Landgraaf heeft hij gedurende 30 jaar verschillende functies vervuld, de laatste jaren was hij hoofd van de afdeling Zorg en Welzijn. In zijn vrije tijd is Joep voorzitter van POVL, een maatschappelijke organisatie die het vrijwilligerswerk in Limburg ondersteunt. Daarnaast is hij voorzitter van de dorpsraad in Rimburg en vanuit die hoedanigheid lid van het Platform Zorgcollectieven van de VKKL.Sinds november 2015 is Joep bestuurslid van Spirato. "Vanuit mijn werk en vanuit het Vrijwilligerswerk weet ik hoe belangrijk gemeenschapshuizen in een samenleving zijn. Mensen komen er samen, verhalen worden er verteld, ideeën geboren en uitgevoerd. Ik weet ook dat het voor sommige gemeenschapshuizen elk jaar weer moeilijk is om de exploitatie overeind te houden. Voor zover in mijn vermogen ligt wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen".   
 
 
Ger Timmermans woont in Panningen, gemeente Peel en Maas. In het dagelijks leven is Ger werkzaam als directeur  van de thuiszorgorganisatie Helpende Hand met als werkgebied Venlo-Beesel en Peel en Maas. Met veel genoegen kijkt hij terug op een mooie en gevarieerde werk- en politieke carrière. Zijn betrokkenheid met mensen is tevens zijn motivatie om met voldoening terug te mogen kijken op ruim 13 jaar raadslidmaatschap voor de gemeente Helden, later Peel en Maas, onderbroken door 8 jaar Provinciale Staten van Limburg. "Sinds medio 2014 heb ik mee mogen draaien als kandidaat-bestuurslid voor Spirato. Deze 'inwerktijd' heeft mij overtuigd van de nadrukkelijke meerwaarde die het werk van Spirato voor de leefgemeenschappen van dorpen en steden heeft."
 
 
 
Regioadviseurs

De regioadviseurs van Spirato hebben ieder hun specifieke deskundigheid die zij vrijwillig willen inzetten voor de gemeenschapsaccommodaties in Limburg. Naast het inbrengen van kennis adviseren en ondersteunen zij incidenteel besturen van gemeenschapsaccommodaties in hun regio.

 

Thijs Rutten, geboren en getogen in Panningen in 1949 en woonachtig in Beringe, gemeente Peel en Maas. Achtergrond: Leraar basisonderwijs, directeur basisonderwijs, bestuurder scholenkoepel en kinderopvang. Voorzitter van het gemeenschapshuis in Beringe en grote maatschappelijke betrokkenheid bij clubs en verenigingen.

Thijs wil graag zijn kennis en ervaring met anderen delen want, zoals hij zelf zegt: "eens een onderwijzer, altijd een onderwijzer"!

Zijn deskundigheid wil hij inzetten op de volgende terreinen: - out of the box denken t.a.v. mogelijkheden van bedrijfsvoering - introductie relevante netwerken - koppeling gemeenschapshuis aan dorp en school/kinderopvang - bedrijfsvoeringsconcepten gemeenschapshuizen.

 

 Piet Geurts, geboren in 1952 en wonende te Koningslust, gemeente Peel en Maas.

Achtergrond: werkzaam bij Océ Technologies in Venlo als Industrialisatie Manager en eigenaar van het bedrijf Procom. Zijn bedrijf richt zich op processen die nodig zijn om zaken gerealiseerd te krijgen onder het motto:`"People make the difference".

In zijn eigen dorp ervaring opgedaan met het maken van dorpsontwikkelingsplannen, openbare projecten, het leiden van een dorpsoverleg, ouderenzorg, natuurontwikkeling, enz. Hij geeft op verzoek lezingen in het hele land over zelfsturing en het ontwikkelen van projecten in de publieke en private sfeer.

Piet wil graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in dorpen en bestuurders van gemeenschapshuizen helpen met het opzetten van een plan om hun gemeenschapshuis toekomstbestendig te maken.

Zijn deskundigheid wil hij inzetten op de volgende terreinen: - bestuursstructuur en organisatie - beleidsplannen - arbeidsomstandigheden onderzoek, onderhoudsplan, ontruimingsplan - energie inventarisatie en besparingsacties - werkwijzen en protocollen - overname gymzaal of sporthal - omgaan met gebruikers - reorganisatie - acquisitie

 

Jan Pollen, geboren in 1944 in Reuver, gemeente Beesel, waar hij nog steeds woont.

Achtergrond: 35 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Venlo op diverse sociaal-maatschappelijke terreinen, o.a. - ambtenaar sport- en jeugdzaken - jeugd- en jongerenwerk - minderheden (o.a. woonwagenwerk) - accommodaties voor jeugd- en jongerenwerk, buurthuizen en gemeenschapshuizen - coördinator bestuurlijke preventie veel voorkomende criminaliteit (o.a. stadswachten en Haltmedewerkers) - hoofd van het bureau wijkgerichte aanpak.

Jan wil actief zijn als regioadviseur van Spirato omdat hij graag enkele uren per week actief met mensen met een verschillende achtergrond werkzaam wil zijn en in samenspraak projecten op wil zetten. Zijn deskundigheid heeft hij vooral opgedaan in overheidsdienst en in het verenigingsleven.

 

Piet ten Haaf, geboren op 31 oktober 1958 te Plasmolen en al meer dan 30 jaar woonachtig in Nieuw Bergen.

Piet heeft gewerkt in de horeca en in diverse zorginstellingen als Chef-kok en als facilitair manager. Vanaf 2001 heeft hij diverse sport-, horeca- en sociaal-culturele accommodaties beheerd en geëxploiteerd in de regio Noord-Limburg. De laatste vier jaar heeft hij MFC De Buun in Well als zelfstandig ondernemer in exploitatie gehad.

Piet wil graag zijn deskundigheid en advisering inzetten en delen op het gebied van gedeeltelijke of gehele commerciële exploitatie van gemeenschapsaccommodaties in kleine en grotere dorpskernen.

 

Consulent

Marianne Welten is sedert januari 2013 consulent van Spirato. De consulent vormt samen met de medewerkers van de VKKL één team. Dat is ook logisch: het gemeenschapshuis is immers het hart van een (kleine) kern. Het is van belang om dat hart te laten kloppen; nu, maar ook in de toekomst. De consulent ondersteunt vrijwilligersbesturen bij programmering en visieontwikkeling. Besturen kunnen bij de consulent terecht voor vragen over onder andere exploitatie, gebruikers enquêtes, vrijwilligersbeleid, fondswerving, huurovereenkomsten, wet- en regelgeving etc. Daarnaast fungeert de consulent als intermediair tussen enerzijds de vrijwilligersbesturen en anderzijds de gemeente of maatschappelijke organisaties. De kennis en ervaring die de consulent opbouwt deelt zij door informatieverspreiding via de moderne media en het organiseren van themabijeenkomsten en workshops.